Joy fax Server 10.90.1019

Joy fax Server 10.90.1019

Joyhong software – 6,8MB – Shareware – Windows
Joy fax Server is a designed client/server-based application that makes sending and receiving a fax more efficient, simpler and cheaper. With the integration of Joyfax client and the Joy fax printer driver, faxing from any standard application will be as easy as printing. Due to the client/server architecture of Joyfax, all faxes are stored centralized on the fax server. Joy fax Server offers organizations the convenience of reducing costs, saving time, and improving productivity by enabling users to send, receive, and manage faxes directly from desktop and other business applications (OA, CRM, and ERP). Due to the intuitive user interface, the installation and configuration of Joyfax Server is done within just a few minutes. Since Joyfax Server can automatically detects and configures the available hardware, the fax server is ready for operation right after the installation. The integrated public contacts manager allows user to share business contact information, including full name, company name, telephone, fax number, e-mail etc. Advanced features: User-friendly Interface Cost reductions Simple as faxing and fast as printing, Virtual printer technology (Joy fax printer) provides effective fax solutions of sending faxes directly from any desktop application, such as Microsoft Office, Adobe Reader (PDF), AutoCAD, Lotus etc. Network-wide access from every workplace Automatic fax forwarding Build-in database engine Fax broadcasting, Joyfax Server enables you to send a fax document to thousands of numbers at one time for saving your time. Perfect security management

Tổng quan

Joy fax Server là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Joyhong software.

Phiên bản mới nhất của Joy fax Server là 11.10.117, phát hành vào ngày 17/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/08/2008.

Joy fax Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,8MB.

Joy fax Server Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Joy fax Server!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Joyhong software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản